the bitterness of olive Part 40 ( Last Part)

هیونگ: باید سریع بریم بیمارستان....

من: چی؟؟؟!!!!!!!1

هیونگ: عجله کنین بچه ها....کیوهیونو بردن بیمارستان...حالش بده....نباید کیو رو تنها بذاریم...زود باشین( فدای مسئولیت پذیریت)

لیتوک: پس چرا وایستادین؟؟!! برین کیوجونگ حتما به کمکتون احتیاج داره

هیون: ولی برنامه...........

هیونگ: کیوهیون داره میمیره اونوقت تو بفکر برنامه ای؟؟!!( هیونگ..!!! داداشمه ها!!!) لیتوک و ایون هیوک هستن...از پس کارا برمیان...مگه نه هیونگ؟؟!!!

هیوکی: شما بهتره برین...نگران نباشین...زنگ میزنم پسرا بیان...اگه کمکی خواستین ما هستیم

هیون: ممنونم...بریم بچه ها

سریع تر از اون چیزی که فکرشو میکردیم رسیدیم بیمارستان...کیوهیون رو برده بودن آی سی یو...دیدن کیوجونگ توی اون وضعیت قلبمو میلرزوند...بعد از چند سال....این بچه...بعدشم اینطوری دارن از دستش میدن...جونگ مین خودشو به کیو رسوند...دستشو گذاشت رو شونه هار لرزون کیو و دلداریش میداد...البته فقط برای آروم کردنش بود...هممون میدونستیم که کیوهیون دیگه برنمیگرده ... یه نگاهی به اطرافم کردم...چشمم خورد به ساناز که مهدیس و فرزانه کنارش بودن و دلداریش میدادن

من(با خودم) : پس محبوبه کجاست؟؟

رفتم سمت فرزانه

- ببخشید فرزانه خانوم...شما میدونین محبوبه کجاست؟؟؟

فرزانه: نمیدونم...معصومه گفت میره پیشش...

رفتم سمت هیونگ...شاید اون خبر داشته باشه

- هیونگ..!!! خانومت که زنگ زد نگفت کجا میره؟؟

هیونگ: چطور؟؟؟

- آخه فرزانه میگه رفته پیش محبوبه...ولی اینجا نیستن...میخواستم بدونم به تو چیزی نگفت

- گفت داره میره خونه شما...بعدشم میان بیمارستان...!!! شایدم به خاطر وضعیت خانومت نیان...میخوای یه زنگ بزن

شماره محبوبه رو گرفتم

- الو...!!!

محبوبه: سلام...چه خبر ؟؟؟

- حالت خوبه؟؟

- آره خوبم...

- فعلا خبری نیست..کیوهیون رو بردن آی سی یو...نمیدونم حالش چطوره؟؟ خبری بشه بهتون زنگ میزنم

محبوبه: معصوم بیا ما هم بریم....

معصومه: اونجا به کمک ما احتیاجی ندارن...فرزانه و مهدیس هستن...تو نباید بری بیمارستان...میدونی محیط بیمارستان چطویه؟؟!!!!

من: نه لازم نیست بیاین...تو بهتره مواظب خودت باشی

محبوبه: ولی من میخوام باشم پیش بچه ها!!!

معصومه: به حرفم گوش کن دختر...!!! تو اگه مواظب خودت نباشی اونا بیشتر ناراحت میشن...!!! باشه؟؟؟

محبوبه: باشه...تو هم قول بده زود به زود خبرارو بهم برسونی

من: باشه...فعلا

اومدم کنار پسرا بشینم که دکتر از آی سی یو اومد...همه با چشمایی که همشون به لب دکتر دوخته بود منتظر بودن که دکتر خبر سلامتی کیوهیونو بده...!!! ولی.....!!!

دکتر رو به ساناز و بعد رو به کیو جونگ کرد و گفت: متاسفم که اینو میگم....تومور به بدنش اثر کرده..!!!

ساناز با صدای بلند که تموم ساختمونو پر کرده بود فریاد زد

ساناز: نههههه....امکان نداره...!!

اومد سمت دکتر...دستای دکترو گرفت و گفت: آقای دکتر...لطفا پسرمو نجات بدین..!!! لطفا کمکم کنین

دکتر: متاسفم خانوم..بچتون تموم کرده

پاهای کیوجونگ شل شد...دیگه نتونست وزنشو روی پاهاش تحمل کنه...مات و مبهوت به اطرافش نگاه میکرد...تحمل این درد واسش خیلی سخت بود....ساناز هم با تموم وجودش اشک میریخت...!! پسرا تحمل شنیدن این خبرو ندشتن....!! فرزانه و مهدیس پا به پای ساناز اشک میریختن...!!!

ولی چطوری این خبرو به اونا بدیم..!! دلشو نداشتم که بخوام خبر بدو بهشون برسونم..!!! رفتم کنار هیونگ

- چطوری میخوای به اون دوتا بگی؟؟

هیونگ: من طاقتشو ندارم....و شروع کرد به گریه کردن

صدای دکتر که آخرین حرفشو زده بود تو گوش همه میپیچید...هیچ کس حاضر نشد قاصد خبر بد باشه

بالاخره خودم به محبوبه اس دادم" تسلیت میگم...کیوهیون از دنیا رفت"

امیدوار بودم اتفاق بدی نیفته...فردا مراسم خاکسپاری برگزار میشه...اون شب تقریبا به تمام کسایی که میشناختیم خبرو رسوندیم...کیو و ساناز رفتن خونه جونگ مین شون و ما و هیون شون هم رفتیم خونه هیونگ شون تا تنها نباشیم...سکوت مطلق تو خونه حاکم بود...صدای زنگ گوشی هیونگ سکوت رو شکست

" الو..!!"

- سلام هیونگ جون...حالتون خوبه؟؟ چه خبر؟؟ بدون ما خوش میگذره؟؟

هیونگ با این تماس دلش شکست...اشکاش سرازیر شدن...

- الو....هیونگ جون..حالت خوبه؟؟

معصومه: هیونگ کیه پشت خط؟؟

هیونگ: نویده

هیونگ ادامه داد: سلام..خوب شدکه زنگ زدی...کاری داشتی؟؟

نوید:خواستم بگم با پرواز فردا میام سئول.....میاین فرودگاه دیگه؟؟

هیونگ: نوید..........!!!!

نوید: چیزی شده هیونگ...اتفاقی افتاده؟

هیونگ: زودتر بیا...فردا مراسم خاکسپاری کیوهیونه

نوید: چی؟؟!! چی گفتی؟؟

هیونگ: امروز کیوهیون هممونو تنها گذاشت...فردا زودتر خودتو برسون

نوید: خدای من...!!! حتما

خدا حافظی کردن و قطع کردن

معصومه: چی گفت؟؟

هیونگ: با پرواز فردا میاد سئول...گفتم بهش که زودتر خودشو برسونه

***

صبح زود کیو و ساناز آماده رفتن به طرف خونه پدر کیوجونگ شدن....واسه ساناز خیلی سخت بود که بدون کیوهیون بره اونجا...!!! تا رسیدن زد زیر گریه...مادر کیوجونگ بغلش کرد و گفت : آروم باش عزیزم....آروم باش...!!!

ساناز: مادر جون...متاسفم...من نتونستم از نوه تون خوب مراقبت کنم...لطفا منو ببخشین

پدر کیوجونگ درحالی که اشکاشو از روی گونه اش پاک میکرد گفت: این سرنوشتی بود که برای کیوهیون رقم خورده بود.....تو مقصر نیستی دخترم...

ولی هیچ چیزی نمیتونست این احساس گناه رو از ساناز دور کنه

کیو: بهتره بریم...بقیه منتظرن ( الهی بمیرم واس داداشم....الان خودش داغونه ولی با این حال بروی خودش نمیاره....گریه)

هممون منتظر بودیم که مراسم رو شروع کنن...صحنه ی وحشتناکی بود...همه داشتن گریه میکردن...کیوجونگ حالش دست کمی از ساناز نداشت ولی همش سعی داشت اونو آروم کنه...بقیه پسرا هم پا به پای کیوجونگ اشک میریختن...!!!اصلا دوست نداشتم همچین روزی رو ببینم...!! بدترین مشکل این اتفاق این بود که کیوهیون بدون اجازه پزشک بدنیا اومد...دکتر به ساناز اخطار داده بود که اگه بچه دار بشن واسه بچشون مشکلی پیش میاد ولی اون به خاطر کیوجونگ و خونوادش ریسک بزرگی کرد...وقتی کیوهیون بدنیا اومد همه خوشحال بودن ولی کیوجونگ و ساناز نگران...با آزمایشهایی که دادن خیالشون راحت شده بود که کیوهیون مشکلی نداره...اما بعد از اینکه فهمیدن کیوهیون تومور داره میدونستن اون اتفاقی که قرار بود رخ بده به سراغشون اومد و کاری هم از کسی برنمیاد...ولی اگه میشد یه بچه دیگه به زندگی اونا بیاد همه چیز درست میشد....ولی این غیرممکن بود...چون ساناز دیگه بچه دار نمیشه...!!!

مراسم خاکسپاری تموم شد...اصرار های کیوجونگ و تلاش زیاد خانوما ساناز رو راضی کرد که برگرده خونه

3 ماه بعد

تو کمپانی بودیم...مدیر داشت برنامه هارو واسمون توضیح میداد که گوشیم زنگ خورد

من: ببخشید مدیر...میرم بیرون که جواب بدم

مدیر: اشکالی نداره...زودتر برگرد لطفا

اومدم بیرون...جواب دادم

- بله...!!!

معصومه: سلام...من الان بیمارستانم...سریع خودتونو برسونین

- چی؟؟ بیمارستان واسه چی؟؟ واسه محبوبه اتفاقی افتاده؟؟؟

- محبوبه رو بردن اتاق عمل...تبریک میگم یونگ سنگ شی...!! دارین بابا میشین

- جدی میگین؟؟!! هورااااا!!!!!!!!!!!

با فریادی که کشیدم بچه ها از اتاق مدیر اومدن بیرون

جونگ مین: گنج پیدا کردی؟؟

من: بالاتر از اون

جونگمین: پس زن گرفتی؟؟!!

هیون: جونگ مین!!! ابرو

جونگمین: چیه؟؟؟ میگی زنا از گنج کمترن...تو با جامعه زنها مشکل داری؟؟ اگه به خانومت گزارش ندادم

هیون: تو خیلی بیخود میکنی احمق...!!

هیونگ: ای لال بشین ببینم این بچه چی پیدا کرده

من: بچه هاااااا.....!!! بابا شدم....!!!!

کیوجونگ با حالی گرفته گفت: تبریک میگم یونگ سنگ جونم( بمیرم واسه داداشم....!!! حتما یاد اولین روزی افتاد که کیوهیون بدنیا اومد...!!!نگراننگران)

من: ممنونم هیونگ

جونگمین: زیادی خوشحال نباش...دوسال دیگه میفهمی بچه یعنی چی؟؟

کیو: بچه هرچی که باشه عزیزه...!!!( عجب جواب دندون شکنی!!! براوو)

جونگ مین با این حرف کیوجونگ ساکت شد...

جونگ مین: پس چرا وایستادین...بریم دیگه...!!( آفرین...مهارتت تو جمع کردن بحث خیلی خوبه)

هیون: مدیر پدرمونو درمیاره ها...!!!

هیونگ: بیاین بریم...چیزی نمیگه...بدویین بچه ها...خیلی دوست دارم ببینم دوقلوهای یونگ سنگ شبیه کین

من: بزن بریم پسر...

هممون با سرعت کمپانی رو ترک کردیم با ون به سمت بیمارستان رفتیم...معصومه اومد سمتمون

معصومه: یکمی دیر اومدین

من: چی؟؟ منظورت چیه؟؟

- یعنی اینکه مجبور شدم با اجازه خودم بفرستمش تو اتاق عمل...!!!

- وای...من گفتم چی شده؟؟!!! باشه بابا...بعدا از خجالتتون درمیام

بعد از 2 ساعت دکتر از اتاق عمل خارج شد....

من: آقای دکتر...حالشون چطوره؟؟

دکتر: همشون خوبن...تبریک میگم

من: وای....باورم نمیشه...ممنونم آقای دکتر...ممنونم

دوییدم سمت پسرا : بچه ها...دوقلوها بدنیا اومدن...خیلی خوشحالم بچه ها..

و پریدم تو بغل جونگ مین

جونگ مین: مثل اینکه خیلی خوشحالی...تبریک میگم پسر

دخترا هم از خوشحالی تو پوست خودشون نمیگنجیدن..!!! همه منتظر بودن زودتر دوقلو هارو ببینن...!! وقتی که محبوبه بهوش اومد رفتم تو اتاقش...پسرا بیرون منظر موندن..جلو رفتم و پیشونی گرمشو بوسیدم و گفتم : خسته نباشی ....!!!!

پرستار بچه هارو آورد توی اتاق...وای خدای من...چقدر نازن( آخه داداش من..بچه ای که تازه بدنیا میاد چیش نازه؟...پدره دیگه...چیکارش کنیم!!!) باورم نمیشد که این دوقلوها بچه های منن..دوقلوهایی که با هم تفاوت داشتن

محبوبه: خوشگلن؟؟؟

من: خیلییییی...باورت میشه اینا بچه های خودمونن..!!!!

محبوبه: یونگ...!!!!

- جونم!!!

- چند وقت بود میخواستم یه چیزی بهت بگم...توروخدا ازم ناراحت نشو...ولی خوب به حرفی که میزنم فکر کن

- میگی چی میخوای؟؟!!!

- قول بده که ناراحت نشی و خوب فکر کنی

- باشه قول میدم خب؟؟!!

- میدونی چیه؟؟!! از وقتی فهمیدم بچمون دوقلوئه دارم به این فکر میکنم...تو که میدونی ساناز و کیوجونگ دیگه بچه دار نمیشن درسته؟؟ دارم به این فکر میکنم که اگه ما یکی از دوقلوهارو بدیم به اونا.........................!!!!

- چی؟؟ میفهمی چی داری میگی؟؟؟

- میدونستم نمیتونی رو قولت وایسی...!!!

- تو داری میگی بچمو بدم...!!!

- توروخدا به اونا هم فکر کن...ما یه شانس دیگه داریم که دوباره بچه دار شیم ولی همه درها به روی ساناز بسته است...به حرفم فکر کن...تا فردا بهم جواب بده!!!

- فردا نه.....همین امروز جوابتو میدم...بذار یکمی فکر کنم

- باشه

همون لحظه صدای در اومد و بچه ها وارد اتاق شدن

معصومه: سلام عزیزم...تبریک میگم....خیلی خوشحالم..!!!

مهدیس: وای دخترا بیاین اینجا دوقلوهاشو ببینین...!!! تبریک میگم محبوبه...!!! بچه هات خیلی نازن...!!!

فرزانه: سلام گلم..!!! چطوری تو؟؟؟

محبوبه: خوبم...مهدیس جونم...ممنونم...!!!

من: ببخشید من میرم بیرون و برمیگردم

بچه ها توی اتاق موندن ...رفتم سمت حیاط بیمارستان...این چه خواسته ای بود...!! من چیکار باید میکردم؟؟؟ واقعا میتونم اینکارو بکنم..؟؟؟ بعد از نیم ساعت برگشتم به اتاق

جونگین: بابابزرگ..!!! کجا رفته بود؟؟

من: بابا شدم نه بابا بزرگ!!!!

جونگمین: ولی هنوزم بابابزرگی....ک ک ک!!! ( پسرا به خاطر خطی که روی صورت یونگ میفته واسه زمانی که میخنده بهش مگن بابابزرگ)

شب شده بود...بچه ها برگشتمن خونه هاشون...

من: فکرامو کردم...

محبوبه: خب؟؟

من: قبوله....دخترمو میسپرم به کیوجونگ..!!!

محبوبه:جدی میگی؟؟!! مرسی عزیزم....میدونی چه لطف بزرگی درحقشون میکنی...فردا به ساناز و کیوجونگ بگو بیان بیمارستان...!!!

من : اوکی...!!!

فردای اون روز کیوجونگ و ساناز طبق خواسته ما اومدن بیمارستان

کیو: چی؟؟؟ داری شوخی میکنی؟؟!!!!

من: نه داداشم...منو محبوبه تو زندگی شانس دیگه ای هم داریم...!!!

درحالی که اشک جلوی چشماشو گرفته بود محکم بغلم کرد

کیو: قول میدم مثل دختر خودم بزرگش کنم

من: از الان اون بچه توئه...دخترته....تبریک میگم

داستان زندگی کیوجونگ خیلی تلخ بود...خیلی تلخ...حتی تلخ تر از زیتون(The Bitterness Of Olive)...!!!

امیدوارم این تلخی زیتون با این بچه از زندگیشون محو بشه....!!!

امیدوارم.......!!!!

 

این هم پایان داستانم...!!!

اولین داستانم بود...!!! امیدوارم خوشتون اومده باشه...!!!

منتظر داستان بعدی باشین...!!!

/ 5 نظر / 2 بازدید
mahdiss501

اخه این چه کاری بود زدی بچه دادچمو کشتی[نگران][نگران]گناه داره داداچم خو[گریه][گریه] یونگیو دخترشم میده[نیشخند]پسره رو نمیده[نیشخند] اجی عالی بود خیلی خوب بود[تایید][تایید]ماجراهای بسی باحالی داشت ولی الهامه ازش نگفتین و نوید بود یا نیما که قرار بود بیاد(اسماشو قاطی کردم[نیشخند]) گومائو اجی...واسه داستان جدید منتظرم و لاو فور اور هم موخوام تروخدا بزارش[ناراحت]وگرنه بات دعوا میکنم[شیطان][نیشخند]

فاطمه

گریمو درآوری آخه بین پنج تا ادم چرا کیو جونگ؟ آدم از اون مظلوم تر پیدا نکردی؟! [گریه] ولی خیی داستانت قشنگ بود امیدوارم داستانایی که از این به بعد میزاری بهترم بشن.

فاطمه

باشه عزیزم اگه تو داستانای بعدت جونگ مین و هیونگ جون مردن زیر 18چرخ رفتن یا هرچیز دیگه اشکالی نداره

فاطمه

باور کن دلم میخواد تازه حالم میکنم از دستم ناراحت نشیا دارم شوخی میکنم گلم![پلک]

shiva

وااای عالی بود مرسی